A.J. van Reststraat


 

 

Eind 1959 lied het Gemeentelijk Woonbedrijf 24 woningen aan de Verburghlaan bouwen door het bouwbedrijf “Nodelijk” uit Dordrecht, waarvan 20 in een nieuw aan te leggen straat. De 24 woningen zijn van de toewijzing het rijk aan de gemeente voor wat zij in 1959 mocht bouwen. De huizen werden begin1961 bewoond. De gemeente had al eerder daar grond aangekocht van de R.K. kerk. Tevens een stuk weiland van 4000 ²m van Jac. Helderman. Op 25 oktober 1960 werd de nieuw aangelegde straat vernoemd naar de oud-wethouder en loco burgemeester de “A.J. van Reststraat”. Hij woonde in Poeldijk.

 

 

 

 

A.J.van Rest 11-07-1875 – 21-08-1954 ‘   Detail foto uit een bijzondere raadsvergadering

 

 

Al eerde wilde de gemeenteraad een straat- de Breeweg- ( Jan Barendselaan ) naar Van Rest noemen. Per brief scheef hij in 1947 de gemeenteraad dat hij daar geen prijs op stelde.
A.J. van Rest werd 19-01-1920 tot wethouder benoemd. 12 augustus 1946 werd door de “Nood” gemeenteraad ( er moesten nog verkiezingen worden gehouden) afscheid van hem genomen na 26 jaar lid van de raad te zijn geweest als wethouder. Hij was lid van de R.K. Staatspartij, werd 1945 de K.V.P.
In 1962 verkoopt de gemeente nog een perceel bouwgrond achter in de A.J. van Reststraat aan het bouwfonds Ned. Gemeenten voor de bouw van vier huizen voor haar spaarders. De A. J. van Reststraatstraat liep daar dood. Pas in 1974 koopt de gemeente wat grond voor een verbindingsweg naar de Dr. Weitjenslaan en te noemen “ Dijkpolderlaan”.
De 4000 ²m grond die door de gemeente in oktober 1959 was aangekocht werd door verkocht aan de L.T.B. te Haarlem voor het stichten van een nieuwe Landbouwhuishoudschool, die gebouwd ging worden in de A.J. van Reststraat /hoek Verburghlaan.
Een korte geschiedenis van de huishoudschool.
Landbouwhuishoudschool “St. Liduina Poeldijk”
In 1937 kocht de “De Katholieke Vereniging tot bevordering van Land, Tuinbouw en Landbouwhuishoudonderwijs in het Bisdom Haarlem” een stuk grond met een optie van nog 400 vierkante meter van de gemeente Monster in Poeldijk, voor het bouwen van een Landbouwhuishoudschool. Op 14 mei 1938 verleende de gemeente en op 30 mei 1938 de Provincie haar goedkeuring. De bouw kon beginnen in de Julianastraat
De Landbouwhuishoudschool (H.H. School) wilde na de lagere school met het landbouwhuishoudonderwijs de meisjes zo op voeden: “ Dat zij zich gelukkig voelen in eigen milieu, buurtschap of dorp. Men wil dat bereiken door de leerlingen liefde bij te brengen voor plant en dier, door hun het mooie van het plattelands leven te laten zien en die middelen te leren gebruiken, die ons eigen bedrijf ten diensten staan “. Met deze woorden schetste mejuffrouw E.E.M. Bergevoet in 1955, inspectrice van het landbouwhuishoudonderwijs tijdens een vraaggesprek voor de radio het onderwijs. Er werd in het eerste leerjaar voor een 13/14 jarige les gegeven in: Koken, Receptenleer, Was behandeling, Huishoudelijk werk, Kostuum en linnen naaien, Haken breien en ander handwerk zoals Verstellen en Mazen. Huishoudkunde, Hygiëne, Voedingsleer, Rekenen, Ned. Taal, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Godsdienst. De directrice van de school was Mej. Lelieveld.
In het begin waren er nog niet veel leerlingen. De meeste meisjes gingen, als ze van de lagere school kwamen, zeker als het de oudste was - meestal grote gezinnen- thuis werken. Of gingen ze: “ Dienen”, werken in andere gezinnen, sommige zelfs intern. Zij waren dan dag en nacht in dienst bij een “Mevrouw”. Een heel enkele ging een meisje -voor vele gezinnen te duur- naar de U.LO. of M.U.L.O. bij de zusters in Monster. Er worden in de Huishoudschool ook avondcursussen gegeven voor hen die al langer van school zijn, in koken naaien en patroontekenen om zelf kleren te maken, wat toen heel gewoon was.
In de oorlogsjaren staat het H.H. onderwijs verplicht stil. Er is, omdat de Bartholomeusschool soms in beslaggenomen werd, daar lager wel onderwijs gegeven. Na de oorlog werd het H. H. onderwijs, weer opgepakt. De situatie was toen heel moeilijk, te weinig onderwijskrachten en veel leermiddelen waren verdwenen. Algemeen huishoudonderwijs werd toen gegeven door Juff. Miltenburg en van Gent. Patroon knippen en naaien door, Juf. de Jonge. Vakken als Rekenen en Nederlands werd gegeven door ”Meester” van Velzen en “Meester Verschoore”. Godsdienst door Deken Kuys. Gym door “Meester” G. Hersbach.
Door verlenging van het aantal verplichte schooljaren willen de zusters van de Josefschool in 1949 een V.G.L.O. School beginnen. De zusters vragen een vergunning om wat leslokalen te bouwen en ook gebruik te maken van eigen lokalen. De school werd gesticht op 4 april 1949. Ook daar werd les gegeven in koken naaien en wassen.

   

2 augustus  1951  Diploma/ getuigschrift uitgereikt aan 15/16 jarige, poseren voor de ingang van de  H.H. School aan de Julianastraat

In 1954 wil de H.H. School in de Julianastraat het stukje grond dat in optie was van de gemeente gaan huren voor het bouwen van een broodnodige fietsenstalling en een tuin ten behoeve van het onderwijs. De gemeente geeft niet thuis de grond is bestemd voor huizen bouw wat al in een ver gevorderd stadium was. Er komt een briefwisseling op gang met allerlei argumenten, maar nee. Een klein stukje voor de fietsenstalling kan nog.
Als de inspectrice in 1955 op bezoek komt zegt zij; dit soort onderwijs biedt de meisjes zeer veel mogelijkheden voor hun latere leven. Gaan meisjes eerst naar de V.G.L.O. school, dan blijft het huishoudonderwijs haar vreemd. Met het op de H.H. School behaalde diploma kunnen cursussen worden gevolgd voor specifiek vrouwelijke beroepen, zoals assistente in de Huishouding, Kinderverzorgster, Naaister, Gezinshulp, Verpleegster, en Coupeuse. Men kan ook aan de vooropleiding beginnen van lerares in de huishoudkunde, handwerken of nijverheidsonderwijs. In 1955 zal het gebouw wat vernieuwingen ondergaan en komt er modernere apparatuur.
Bij de gemeente komt in juni 1959 een brief over de opheffing van de V.G.L.O. School van de Josefschool.
De leerlingen van die school gaan over naar de H.H. School. De zuster van de V.G.L.O. School wordt directrice van de H.H. School. Het aantal leerlingen zal bijna verdubbelen tot ongeveer 140 á 150
Bij de gemeente vraagt het bestuur van de H. H. School om de lokalen van de Josefschool : Keuken, Theorielokaal het Naailokaal, één lokaal in de oude school en één of tweelokalen afgekeurde lokalen van de oude kleuter school te mogen huren. Er komen meer vakken bij . Engels, Handarbeid (bv. Huis schilderen), Biologie en Muziek. De school gaat ook drie jaar duren. De gemeente zegt er geen bemoeienis te hebben omdat het maar een deel van de gebouwen betreft en schrijft dat ze van de Josefschool ( Kerk) gehuurd moet worden, die eigenaar is
Er zijn in 1959 plannen voor het bouwen van een nieuwe school met tien lokalen en een gymlokaal aan de Verburghlaan ( de A.J.v.Restsraat was er nog niet.) Na wat voorbereidingen werd in 1964/65 met de bouw van de school begonnen. Hij werd gebouwd door bouwbedrijf Eshof uit Breda. Het stukadoors werk werd uit besteed aan B. Wensveen uit Poeldijk. De school werd in april 1966 in gebruik genomen.
Directeur van de school was de heer Wensveen uit Wassenaar. Hij was een zeer enthousiaste man. Op het eind van de schooljaren kregen de leerlingen allemaal een diploma/getuigschrift. Iedereen slaagde. De zwakkere kregen ook een “diploma” waarop aangetekend stond in welke vakken zij toch goed waren. Er waren geen teleurstellingen, van niet slagen. Als zij een beroep gekozen hadden kregen zij ook een aanbeveling mee.

   

Het houten huisje bewoond door de opzichter van de bouw, is op een avond tijdens de bouw tot de grond toe afgebrand.            De Nieuwe school aan de A.J. van Reststraat. Foto H.A.W

Op deze school was gaf men les in een ” administratieve kant” en een” verzorgingskant” Je kon er ook een type diploma halen. Koos je voor de verzorgingskant, kon je met het diploma naar het M.D.G.O (Middelbaar Dienstverlenend Gezondheidszorg Onderwijs) voor opleiding Ziekenhuisverpleging, Kraamverzorgster, Tandartsassistente e.d.
In de negentigerjaren hield de Huishoudschool er mee op. Even is het gebouw nog verhuurd aan K.M.B.O. Westmaas en ging “De Noorderhoek “ heten. Ook aan het Christelijk Economisch College “Beneden Maas” is het schoolgebouw verhuurd. Daarna is de school in 1985 verhuurd aan het de Stichting Openbaar Lager onderwijs. In 1996 is de school in de A.J. van Reststraat afgebroken om plaats te maken voor huizenbouw. Een beetje jammer voor de kinderen uit de buurt ze hadden er een mooie speelplaats.

 


Rond 1988 stelde de gemeente een stuk je grond in de straat ter beschikking en bouwde daar een kinderboerderij op De Kiboe. Vrijwilligers nemen de boerderij over en verzorgen de dieren en andere werkzaamheden die er bij horen. Zij krijgen subsidie en zoeken sponsors. In 2003 werd er een nieuw dierenonderkomen en berging gebouwd. Bij het bebouwen van “Poeldijk Noordwest” werd van uit de A.J. van Reststraat een vijver aangelegd met een vissteiger en een fontein.

De boerderij is enige tijd buiten gebruik geweest i.v.m. meningsverschillen betreffende de aansprakelijkheid van de vrijwilligers. Thans 2014 is hij weer in gebruik.

A.J. van Reststraat.Foto voorjaar 2010