Anjerstraat

Fresiastraat Dahliastraat Rozenstraat Irisstraat Nieuwstraat

'De Bloemenbuurt'

 

Het is 1920. In die tijd is de woningbouwvereniging” St. Bonifacius” opgericht. Zij doen aan de gemeente een verzoek om een voorschot te mogen ontvangen van f.324.545,- voor grondaankoop en de bouw van 51 woningen waarvan twee winkels op een stuk grond nabij de Sutoriusstraat. De gemeenteraad is het er niet mee eens. De Raad vindt het niet nodig dat er een tweede, naast de woningbouwvereniging “Eensgezindheid” komt. Sommige vinden een Katholieke woningbouwvereniging ook niet goed. Mogen er alleen maar Katholieken in wonen vragen zij zich af. Het verzoek wordt aangehouden, weer uitgesteld en later afgewezen.
In 1922 komt er een schrijven van de Minister van Arbeid en Nijverheid naar de gemeenten dat geen geldvoorschotten meer worden verstekt voor het bouwen van huizen die meer dan f.4, - per week aan huur moeten gaan kosten.


Op het stuk grond waar “St. Bonifacius” had willen bouwen verzoekt in 1923 de woningbouwvereniging” Eensgezindheid” een geldvoorschot aan voor de bouw van 15 woningen op de plaats waar “St. Bonifacius” had willen bouwen aan de later te noemen Nieuwstraat. De gemeente wacht af. Zij vraagt: “Eensgezindheid” om een meer gespecificeerd plan. Op 23 oktober 1923 dan toch de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De grond die daar erg laag ligt moet worden opgehoogd. ”Eensgezindheid verzoekt de gemeente om riolering en bestrating voor haar rekening te nemen. De gemeente wijst het verzoek af. Februari 1924 verzoekt: “Eensgezindheid” opnieuw, na enige wijzigingen van het bouwplan om goedkeuring van de bouw. De Firma Koene uit Schiedam gaat de huisjes bouwen. Het worden 16 eenvoudige huisjes met om de andere woning een voordeur. De andere hebben alleen een achterom. Voor het ophogen van de bouwgrond heeft de architect een goedkope oplossing gevonden. De sloot die achter de te bouwen woningen ligt, te doen uitbaggeren en breder te maken en die grond te gebruiken voor ophoging van de bouwplaats. Daarbij is toen de z.g.” Brede Kil” ontstaan. Als het in de winter vroor en op Kil ijs lag, werd daar massaal geschaatst.

 

Eenvoudige huisjes om de huur niet boven de  vier gulden per week uit te laten komen

Aan de andere kant (oneven nummers) zijn huizen gebouwd in de particulieren sector. In één van die huizen is een steen gemetseld met het logo van de Coöperatieve R.K. Levensverzekeringsmaatschappij Concordia, een onderdeel van het R. K. Werkliedenverbond. En is er ook nog een steen, eerste steenlegging. Het werd al een straatje.

              

Ingemetselde stenen in de huizen met oneven nummers

Als de bouw klaar is en de straat is aangelegd neemt de gemeente maart 1926 de straat over en nemen zij het onderhoud voor haar rekening. Enige jaren is de gemeente in onderhandeling met bewoners van een laan die in het verlengde ligt van de Sutoriusstraat, om de Sutoriusstraat door te trekken naar de Nieuweweg. Als dat zover is neemt de gemeente een besluit in september 1926 die straat Kastanjelaan te noemen en de zijstraat te benoemen tot “ Nieuwstraat ”.
 

De nieuw gebouwde straat heeft dus een naam.

De straat was geen doorgaande straat in die tijd. Achter de huizen mogen de bewoners volkstuintjes aan leggen tot aan de “Kil” De tuintjes liggen heel stuk lager dan hun achterpad van koolas. Jaren later is er tijdens storm een halve zijgevel van een van die huisjes naar omlaag gekomen.

Begin jaren ‘90 worden de huisjes afgebroken . Daarna worden er 16 nieuwe ( starters) woningen gebouwd.
Aan de oneven kant waren drie winkel huizen op no. 1 was zover ik mij herinner een winkel in huishoudelijke artikelen en had in de St.Nicolaas tijd, ook veel speelgoed, van Henk Zuijdervliet. Begin 1950 is hij vertrokken naar Apeldoorn en werd de winkel overgenomen door Tinus van Dinten. Toen van Dinten stopte met de winkel, is het pand overgenomen door van Bergenhenegouwen Schildersbedrijf, hij verkocht verf en behang.
Het winkelpand op no. 3 was van de Firma Nieuwburg, loodgieters uit Delft . Het winkelpand werd een werkplaats. Gordijn leidde het bedrijf in de Nieuwstraat. Later kwam er een Nieuwburg in. Op no. 11 was de Groentewinkel van Kees Disselkoen. Ook heeft hij naast zijn winkel, no. 9, het pand verbouwd tot een viswinkel, waar hij nog een poos een Vishandel heeft gehad.
Eind 1929 heeft de Woningbouw vereniging “Eensgezindheid “plannen voor de bouw van 65 woningen waaronder 5 voor grote gezinnen en 5 winkels op een terrein in het verlengde van de Nieuwstraat. Het terrein was eigendom van Velthoven. Eensgezindheid vraagt aan de gemeente een geldelijk voorschot van f. 45.000, - voor aankoop grond en f.126.000,- als bouwvoorschot. Gerekend wordt op een gemeentelijke bijdrage van f 13.000, - voor riolering- en straatwerken. De grondkosten mogen echter volgens rijksvoorschriften niet hoger zijn dan f. 600, - per woning. De gemeente kan niet meer bijdragen dan f.13.000, - zij wil het voorschot voor grond wel verhogen tot f. 52.000, - de Gemeente vraagt het Rijk dispensatie te verlenen voor die verhoogde grondkosten. De huur zal dan moeten worden verhoogd met 10 á 15 cent per week per woning. De plannen worden gewijzigd. Uiteindelijk worden er 65 woningen gebouwd waarvan drie winkels en 7grotere woningen.

      

Telegram van Minister van Economische Zaken en Arbeid mr. T.J. Verschuur 13-05-1930

De Firma J. N. Kranenburg uit Delft mag de huizen bouwen voor het laagst ingeschreven bedrag van f. 240.000,- voor die 65 woningen. Het bouwvoorschot wordt f 216.000,- en f.52.000,- voor de grond kosten. Er is een verzoek aan Kranenburg, om voor die bouw, arbeiders uit Poeldijk aan te nemen. Dit is echter bij wet verboden. Bij wet is geregeld dat een bouwer zelf zijn arbeiders mag kiezen. In 1931 zij de huizen klaar. De straten worden benoemd tot “Dahliastraat” en “ Rozenstraat ”. In het grote pand Nieuwstraat 61 wordt een gedenksteen gemetseld.

De tekst op de steen luidt:

IN HET JAAR1930 ZIJN DEZE WONINGEN GESTICHT MET MEDEWERKING V/H GEMEENTEBESTUUR VAN MONSTER S.W. KAMPSCHÖER, BURGEMEESTER. A.J. v. REST EN PH.M. KIEWIET WETHOUDERS. TERWIJL LID VAN HET BESTUUR WAREN VOORZ. P.J. V. KESTER. SECR. JAC DE ZEEUW. PENNINGM. W.J. V.D. KNAAP. M.G. KESTER. L.J.V.D. BERG. J.V.D. BERG. J.G. VIJFTIGSCHILD

     

foto's K.v.Leeuwen
Nieuwstraat met aan de rechterkant een hoog hek van hout en harmonicagaas en de Dahliastraat. Met een hoog hekwerk links, daarachter een sloot.

De Poeldijkse raadsleden Kruijk en Ruimers verzoeken diverse keren aan B. en.W. om het nieuwe gedeelte van de Nieuwstraat ook een bloemen naam te geven. De burgmeester wijst het van de hand
 

In het nieuwe gedeelte van de Nieuwstraat had de melkhandel P. van Velthoven een winkel. Aan de overzijde was de drogisterij van Peters. Nadat Peters naar de Dr. Weitjenslaan verhuisde en een poosje leeg stond, is het in de mobilisatie 1939 even een Protestant Militair Tehuis geweest. Daarna werd het bewoond door de Fam. van Dinten. Joop Bakker dreef er later een groentewinkel in. De familie Elswijk heeft er nog een poosje tweedehands spulletjes verkocht
Op de andere hoek aan de Dahliastraat had C. Zuijderwijk een groente/ kruideniers winkel. Je kon daar ook snoep kopen voor een paar centen. Op zondag ging de winkel voor de jeugd een paar uur open.

                                                                                  Toch wel een leuk plaatje                                                               

Lange tijd gebeurde in de wijk niet veel.
In 1951 koopt de gemeente weidegrond dat aan de overkant van de Dahliastraat lag, van G. Boonenkamp, die daar wat vee op lied grazen. Hij had ook een kruidenierswinkel in de Leuningjes. De aankoop vindt de raad gewenst om later een verbinding te maken naar de nieuw aan te leggen Leuningjes/Jan Barendselaan. Toen nog Breestraat genoemd.
Half juni 1953 besluit de gemeente de sloot aan de westzijde van de Dahliastraat i.v.m. verzakking van de straat en het storten van vuilnis te dempen. Het hoge hek van hout en harmonicagaas aan de slootkant was ook in slechte toestand.
Begin januari 1956 besluit men de Dahliastraat door te trekken naar de Irenestraat en 4+8 grote woningen te bouwen. De woningen worden in opdracht van het gemeentelijk Woonbedrijf gebouwd door Van Dops Bouwbedrijf te Delft. De huur wordt bepaalt op f. 11,30 per week.
De Bloemenbuurt kreeg nu van af de Dahliastraat een verbinding met de Irenestraat /Jan Barendslaan er kwam een betere verbinding met de Voorstraat ( winkelstraat). Er was wel een smal paadje vanaf het eind van de Nieuwstraat naar de Jan Barendselaan. De enige goede verbinding vanuit de Bloemenbuurt naar de Voorstraat, was via de Dr.Weitjenslaan, Sutoriusstraat en Verburghlaan.


 

 

In 1973 laat de woningbouwvereniging Eensgezind een complex van 93 woningen bouwen door bouwbedrijf Delf en Schieland waarvan er 18 aan de Dahliastraat. Plannen van de Gemeente om er nog 6 huizen te bouwen gaat niet door. Het wordt speelterrein en parkeerterrein
Begin januari 1977 verzoekt de woningbouwvereniging Eensgezindheid aan de gemeente geld ter beschikking te stellen voor de renovatie van de 65 woningen in de Bloemenbuurt die gebouwd zijn in 1930. De dakkapellen worden verwijderd en het dak wordt opgetrokken er wordt ook een douche en verwarming ingebouwd.

Nieuwstraat na de renovatie 1977

 

 

In oktober 1982 sluit C.N.Maree aannemer te Poeldijk een koopcontract met de gemeente voor 12 kaveltjes bouwgrond om voor eigenrekening 7 garages aan de Dahliastraat en 5 achter de Rozenstraat te bouwen
De huizen worden 33 jaar na de renovatie en ook de 8 gemeente woningen gebouwd in1956 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw
De woningbouwvereniging “Eensgezindheid” is opgegaan in Westambacht en later Arcade.

In 1961wordt door het gem. Woonbedrijf een onderhandse aanbesteding gedaan aan van Dops bouwbedrijf een complex van 11 woningen te bouwen op een stuk bouwgrond evenwijdig aan de Jan Barendselaan. Als de huizen klaar zijn wordt de staat benoemd tot “ Fresiastraat ”. Er is nog wat openruimte tussen de Rozenstraat- Nieuwstraat en Fresiastraat. In de gem. Raad komt een verzoek daar een plein te maken en Fresiaplein te benoemen. Het wordt niet ingewilligd. De heer G. Brinkman uit Poeldijk mag er een huis op bouwen en er komen parkeerplaatsen.

In 1962 komt er ook een verbinding vanaf de Jan Barendselaan naar de Fresiastraat en de Anjerstraat de straat wordt benoemd als” Irisstraat ”.
Bouwgrond wordt gekocht door J. Samwel bouwbedrijf uit Poeldijk waar hij 4 huizen op bouwt

Het gem. Woonbedrijf laat in 1969 door de Bramij BouwMij drie flats bouwen, twee aan de Jan Barendselaan en een flat met 21 drie kamer en 21 vier kamers aan de Fresiastraat. Deze laatste flat voor vestiging van eigen inwoners van Poeldijk. De flat komt in een openbare verkoping. De Woningbouwvereniging Eensgezindheid wil de flat aan haar woon bezit toevoegen. De gemeente stemde toe. Eensgezindheid koopt alle 42 flats.

 

    Fresiastraat

                                                                                                                                        

Note van Anky: De Bloemenbuurt is inmiddels gesloopt en er is een nieuwe wijk voor in de plaats gekomen. Op deze website uitgebreid fotoreportage hierover.