Casembrootlaan

 

In 1959 wordt door de gemeenteraad van Monster F. 1800,- beschikbaar gesteld voor plannen om tuinbouwgebieden in de gemeente te ontsluiten.


Voordat de gemeente tot de naamgeving Casembrootlaan komt, eerst even de situatie zoals die tot ± 1960 was. Langs de Vaart van de Nieuweweg loopt aan de westkant de Vredebestlaan. Van af de Monsterseweg tot aan het Kaas en Brood is er een vrij smal pad maar berijdbaar voor paard en wagen. Na het Kaas en brood, wordt het koolas pad “Vredebestlaan” zeer smal . Alle huizen ( behalve die van de Bloemenstraat) maar ook de aan de zijlaantjes gelegen huizen van de Vredebestlaan, hebben het adres Vredebestlaan. Een steeds verwarrendere situatie. Voor deze laantjes (lanen) wilde de gemeente dan ook nieuwe namen en nummering.
Allereerst moest de Vredebestlaan worden verbreed. Dat zou dan ook de eerste ontsluiting worden van dat gebied.
30 mei 1961 geeft de gemeente een opdracht tot verbetering van een gedeelte van de Vredebestlaan. Ook voor de Polanensteeg het “plan Van Ruijven” wordt op 1 mei 1963 een onderhandse aanbesteding gedaan voor de ontsluiting van dat gebied. Het plan “Monsterseweg-Madeweg “om langs de Steeg sloot een weg te maken naar de Madeweg lukt niet, door weigering van enkele grond eigenaren om mee te werken.
In de vergadering van 28 april 1964 zijn er plannen om het gehele Vredebestgebied te ontsluiten. Een gebied met smalle laantjes,sloten en bruggetjes.
Doordat het plan om aan de van Ruijvenlaan - het plan “Monsterseweg – Madeweg” - een weg naar de Madeweg aan te leggen niet door ging, werd een plan nieuw ontworpen. Het plan “Kaas en Brood”, de aan te leggen weg op “Kaas en Brood” door te trekken naar de Madeweg. De kosten worden geraamd op f.464.300,- Subsidie f. 210.400,- Van de Cultuur Technische Dienst, voor rekening gemeente en particulieren. f.253.900 ,-
In de maanden oktober- november 1964 stelt de gemeente geld beschikbaar voor ontsluiting en verlichting voor het plan Vredebestgebied. De aanleg kan beginnen. De opdracht tot aanleg wordt gegeven aan de Heide Maatschappij. Die zegt toe nog voor 1965 te beginnen. Van alle betrokken aanwonende worden stukjes grond gekocht voor het symbolisch bedrag van één gulden, ongeacht de grootte
Bewoners van het “Kaas en Brood” verzoeken aan de gemeente raad in diverse brieven om de nieuw aan te leggen laan “Princes of Waleslaan “ te noemen. Op 25 november komen de brieven en staatnaamgeving op de agenda van de gemeenteraad. Bij navraag in Engeland, kent men geen Princes of Wales. Princes of Wales blijkt een perziken ras te zijn. De Raad wil geen fruit of groente namen voor straten. Er wordt navraag gedaan naar de herkomst naar de naam Kaas en Brood bij het Genootschap Oud-Westland. Jan Emmens uit Naaldwijk schrijft het volgende aan de Gemeente Secretaris Bos

Gegevens uit het leenregister van Naaldwijk ( Daar in komt de naam voor het eerst voor)
1579, Lenert Caesenbroot

1605, Mr.Lenert Caesenbroot bewijst hulde en manschap na overlijden van zijn vader.

1639, Johan Casembroot, Commissaris van de schepen, na overlijden van zijn vader.

1650, Juffr. Anthonia Casembroot, als erfgenaam van haar broer Johan


Dan verder:
In de transport registers van Monster komt dit goed voor als volgt:
1679, Vrouwe Antonia Casembroot (*1), Wed. van Adriaan Hessel draagt ten behoeve van haar zuster Mej. Maria Casembroot op een woning met 6 ½ morgen land en nog 1 ½ morgen land (* 2). De 1½ morgen worden verheven voor de leenkamer van Naaldwijk, de 6½ morgen met de woning voor de leenkamer van Polanen.

1715, Vrouwe Eleonora Hesselt van Dinter, Wed. van heer Claude van Dievaart en Andries Dievaart, verkopen het goed aan Andries Matthijs Hesselt van Dinter, Commissaris van de monstering en commies van ‘s Lands magazijnen in Maastricht,te weten de helft van 28 morgen land, waarin begrepen een woning met 6½ morgen land in leen gehouden van de leenkamer van Polanen en 1½ morgen in leen gehouden van de leenkamer van Naaldwijk. De wederhelft behoort toe aan de Hofmeester Johan Hesselt van Dinter, die het gelijk genoemde comparanten verkregen heeft bij overlijden van Juff. Maria Casembroot.

1719, Johan Hesselt van Dinter, Hofmeester in Den Haag, verkoopt zijn broer Andries Matthijs Hesselt van Dinter, de helft van 28 morgen land, waarin een woning met 6½ morgen land, leen van Polanen en 1½ morgen land, leen van Naaldwijk.

1739, De zeven kinderen, erfgenamen van Andries Matthijs Hesselt van Dinter verkopen aan Cornelis Jansse Heijnsbroeck, wonende aan de Rotte te Hillegersberg de woning van ouds genaamd “De wooningh van Caassenbroot” met 28 morgen, 9 hond 80 roe land.
Het goed is dus ongeveer 100 jaren in bezit geweest van de familie Casembrood, om daarna via de vrouwelijke lijn in handen te komen van de fam. Hesselt van Dinter. De fam. Casembroot was van Zuid Nederlandsche -Vlaamse herkomst
In de transportregisters van Monster, door de heer P. Bos- de gemeente secretaris- geraadpleegde schepenbrieven in het Algemeen Rijksarchief, vond hij;
1583 Zacharias Janszn.” Inde Poeldijk, bryct van Raetsheer Casenbroot inden Haghe, sijn woninghe met 19 morgen lants”

De naam Casen(sem )broot komt dus al in 1583 voor
*1) Men schreef het op verschillende manieren. *2) één morgen is 8516 m².
Het gebied Kaas en Broot is oorspronkelijk een vrij aanzienlijke bezitting geweest van de adellijke familie de Casembroot, ook wel Casenbroot. De stamvader Jan de Casembroot was een Vlaamse edelman. Zijn zoon koos de zijde van Prins Willem I en werd “Raetsheer” bij het hof van Holland.

In het preadvies van B. en W. van de raadsvergadering van 25 november 1965 staat. “Wij zijn daarom van mening, dat deze thans in uitvoering zijnde ontsluitingsweg “Casembrootlaan” kan worden genoemd en wel van de Vredebestlaan tot aan de Madeweg. De percelen, gelegen aan aftakkingen van deze weg zouden eveneens met die naam kunnen worden aangeduid. De Raad gaat akkoord.

 

Foto vanaf de Casembrootlaan in de richting van Poeldijk 2010

                                       

   

Het zo noemende “Kaas en brood” in 1964  -Foto Historich Archief Westland- en na nog wat wijzigingen op de laan; foto vanaf de plaats waar de oude foto is gemaakt, op de hoek met de Vredebestlaan 2010

De oplevering door de Heide Mij. van de Casembrootlaan, de brug over de Boomaweg en ook de Vlaminglaan; is geweest op 22 december 1966.


Ton van Lier