De Bloemenstraat

Spekstraat-> Tramstraat-> Bloemenstraat.

 

De eerste 17 huizen in die straat zijn in 1911/12 gebouwd door “ Bouwbedrijf W. van Spronsen”, bouwbedrijf te Schiedam. Hij koopt een perceel grond van G. van Vliet en gaat daar op bouwen. In een brief van de bewoners aan het gemeente bestuur in het jaar 1913- gaf de huisnummering C 722 t/m 729 en C743 t/m 750. In die brief noemde de bewoners hun straat de Spekstraat. In de volksmond sprak men dus over de Spekstraat. In die brief van de 17 bewoners vragen zij aan de gemeente en oplossing te vinden voor het gebrek aan drinkwater. De huizen in de “Spekstraat” hebben één welput met een hand pomp voor al de 17 huizen, er is nog een pomp maar die geeft geen water. De huizen hebben platte daken waarvan het regenwater wordt opgevangen in een zg. regen put wat niet drinkbaar is. Er is een open riool voor spoelwater uitlopend op een slootje met stilstaand water achter in de straat, wat erg stinkt. Later komt daar verbetering in door het spoelwater in de Nieuwevaart te lozen.
In die tijd was er volgens de toen geldende Woningwet en Gezondheidswet een 'Gezondheidscommissie' gevestigd in Naaldwijk die controle uitoefende op de bewoonbaarheid van woningen. Zij kon de gemeente opdracht geven woningen onbewoonbaar te verklaren. De commissie had ook veel kritiek op de huizen die van Spronsen gebouwd had. De Gezondheidscommissie gaf een vernietigend rapport af aan B en W, de Raad en van Spronsen, over de huizen. Er deugde bijna niets van die huizen. Van Spronsen -de eigenaar- verweert zich in een brief aan B en W en de Raad. Hij maakt bezwaar dat tegen de eisen die aan hem als eigenaar van de woningen gesteld worden terwijl aan veel andere huis eigenaren in Poeldijk die eisen niet gesteld worden.
Van Spronsen vindt ook dat aan de afvoer van huis, hemel, en menage water, als mede van fecaliën op voldoende wijze is voorzien.
De Gezondheidscommissie gevestigd in Naaldwijk adviseert om regenwater bakken bij ieder huis aan te brengen voor drinkwater. 'Dat kan geen drinkwater zijn!' Schrijft hij. Hij verwijt de commissie dan ook van ondeskundigheid.
Van Spronsen erkent het probleem van drinkwater. Hij heeft zich buitengewoon ingespannen door het slaan van een pomp wat hem 380 gulden heeft gekost, terwijl in Poeldijk het drinkwater probleem menigvuldig is en van die huis eigenaren niet zulke kosten worden gevergd. De andere kosten welke gevergd worden zal de huurprijs niet ten goede komen; schrijft van Spronsen. Hij vindt dat het op de weg ligt van de gemeente om in Poeldijk een waterleiding te exploiteren. Voor de aansluitingen, is hij bereid daar aan mee te werken.

Naar aanleiding van deze brief vraagt B en W. een advies aan de Gemeente opzichter. De opzichter zegt in dat advies dat hij het niet eens is met de Gezondheidscommissie. Het aanbrengen van regenbakken is geen bepaling in de bouwverordening. En deze bakken aanwenden voor drinkwater zijn de bewoners niet gebaad. De opzichter adviseert om een welput te maken van lamenteringen met een diepte gelijk aan die van de heer van Dijk. Als die welput voldoet kunnen er meerderen worden aangebracht.
Een pomp en gootsteen in elke keuken moet in dergelijke woningen met betrekkelijk lage huurprijs, als overbodig artikel worden beschouwd. Waar het hier als eerste vereiste om gaat, moet er getracht worden tot een goede oplossing voor de drinkwater voorziening te komen,men is met meerdere pompen niet gebaad en zou toch meer een zaak van eigenaar en huurders zijn. Voor de afvoer van spoelwater achtte hij het beter om dat in de Nieuwe vaart te lozen.


In 1915 verkoopt Willem van Spronsen de huizen aan Frans van der Kruk Cz. assuradeuren te Monster. De eerste particulier die er twee huizen koopt is N. P. Witkamp, de winkelier. Een huis als winkel het andere als pakhuis. Door B. en W wordt in de raadsvergadering van 21 april 1923 voorgesteld de Spekstraat “Tramstraat” te noemen. De Raad gaat akkoord. In het Doopboek van de H. Bartholomeus Parochie Poeldijk komt op13 juli 1924 een doop voor waar staat; ouders wonende in de Spekstraat. Daar de straat toch al ruim een jaar Tramstraat heet heeft de naam Spekstraat lang bestaan. In dat zelfde doopboek komt de Tramstraat voor het eerst voor op 31 oktober 1924.

De woningbouwvereniging ” Eensgezindheid” vraagt in1923 aan de gemeente toestemming om in de Tramstraat 16 huizen te mogen bouwen, waarvan de huur de vier gulden niet te boven zal gaan. Eensgezindheid krijgt toestemming en een voorschot om met de bouw te beginnen. In 1924/25 zijn ze klaar.
Tegen over de Tramstraat is een brug over de Nieuwevaart naar de Nieuwweg . De bewoners mogen ook over de brug.

Noot: Naast de woningbouw vereniging “Eensgezindheid” werd in 1919 in Poeldijk nog een woningbouwvereniging gesticht. De” St.Bonifacius” woningbouwvereniging een onderdeel van de R.K. Volksbond. De voorzitter is W. van Dijk en de secretaris-penningmeester N. J. J. Middelburg De oprichting werd bij Koninklijk besluit op 22 december 1919 goed gekeurd en 'toegelaten uitsluitend werkzaam in het belang van de verbetering des volkshuisvesting'.
'St.Bonifacius' doet in maart 1920 een aanvraag om 51 woningen en twee winkels te mogen bouwen op een terrein aan de z.g. “Kil” in het verlengde van de Sutoriusstraat ( waar nu de Anjerstraat en Nieuwstraat is gebouwd) en vragen een voorschot van f.341.720,80. De Commissie van Financiën en Openbare Werken, die dat moet behandelen geeft een negatief advies aan de gemeenteraad, het is te duur. Na wat discussie in de gemeente raad of een tweede woningbouwvereniging wel gewenst is, en dat het een specifieke Katholieke vereniging is en nog wat meer voor-en- tegens, stemt de raad voor het advies van de Commissie en schuift men de aanvraag op de lange baan. Diverse keren worden aanvragen en ontwerpen afgewezen. Verder is het niet gekomen.

Na vijftien jaren op 21 september1939 neemt de gemeente een besluit om de Tramstraat te verbeteren. Een maand later neemt de gemeente stroken grond over van diverse eigenaren ( Eensgezindheid, A. Lock en Witkamp) zij staan de grond af om niet. De eigenaren dragen ook bij voor het bestraten van de weg.
Tevens werd in 1939 de straatnaam van Tramstraat gewijzigd in 'Bloemenstraat'. De raad vindt dat die naam beter bij de straat past, want zegt een raadslid; “Er rijdt toch geen tram door de straat". Een ander raadslid merkt dan nog op; “ En in de Kastanjelaan staan geen kastanjes”

 

Bewoners van de Bloemenstraat richten, als bewijs van een hechte gemeenschap, een buurt (straat)vereniging op. In het bestuur komen F. Olierook, P. Verwey en G. v.d. Marel. Het eerste feest is op zaterdag 8 september 1945. Middags voor de jeugd en avonds voor de ouderen. Pius X verleend medewerking
In 1948 tijdens de Oranje feesten ( Koningin Wilhelmina 50 jaar Koningin en Kroning van Koningin Juliana) wint de Bloemenstraat de prijs voor de mooiste versierde straat van Poeldijk. De geldprijs daaraan verbonden schenken de bewoners aan het Koningin Wilhelmina Fonds.

 

In 1957 is er een onthoudbare situatie met de riolering. De woningbouwvereniging krijgt een geldvoorschot om het probleem direct aan te pakken. EEn speeltuin aanleggen. In 1978 –er komen steeds meer auto’s – is er een parkeerprobleem. Auto’s moeten achteruit de straat uit wat een gevaarlijke verkeerssituatie is. De gemeente wil een parkeerplaats en een. Het heeft even gestagneerd om dat men dacht dat de grond waar de parkeerplaats zou komen van de gemeente was. Die was echter van de woningbouw vereniging Eensgezindheid. Toen dat geregeld was is men met de aanleg begonnen. Een huis, ( No 31) achter in de straat, wordt in 1977 afgebroken.

 

 

 

 

 

           

De straat ziet er nu goed uit. Het is in Poeldijk de oudste straat met aan een gebouwde woningen. Zo tussen de 100 en 85 jaar oud.Ton van Lier