Fonteinstraat

 

24 februari 1987 werd de reeds aangelegde straat (waar vroeger het kolenaspad liep) van de Irenestraat naar de Voorstraat tot openbare weg verklaard en genoemd 'Fonteinstraat'.

De fonteinstraat. Links een garage box in gebruik door Nic. v.d. Valk, Melk en Zuivelhandel. Verderop nog de oude kleuterschool, ook in gebruik geweest door de 'Werkgroep Ander Werk'. Dan nog de R.K. 'Josefschool', De Nieuwe school, ook wel genoemd en later de Protestantse school 'De Regenboog'.

De straat vernoemd naar de eerste (hoofd) onderwijzer van de Christelijke school: Cornelis Fontein 'School met de Bijbel' aan de weg naar Monster.

   

De weg naar Monster was nog een zandpad                                                            Meester C. Fontein

Op initiatief van Koos de Zeeuw, Jan Vellekoop en Jan de Bruin is deze school gebouwd op grond van A. Vreugdenhil
Door de 'Vereniging tot stichting en instandhouding voor Christelijk lager onderwijs' werd in Poeldijk een collecte gehouden die f. 800,-- heeft opgebracht.

Op 2 februari 1916 werd een schoolvereniging opgericht bestaande uit 4 Hervormden en 3 Gereformeerden leden.
Zij namen het besluit dat de onderwijzer Ned. Hervormd moest zijn.
Uit verschillende sollicitanten werd In juni 1916 de heer Cornelis Fontein benoemd. Hij was toen onderwijzer in Voorschoten.
Het aantrekken van 'Meester Fontein' was een schot in de roos.
De school werd oktober 1916 geopend.

Cornelis Fontein was 8 december 1882 geboren in Leiden en op 29 september 1956 overleden. Was gehuwd met Elisabeth Petronella Swart, geboren 8 april 1889 te Amsterdam en op 10 oktober 1953 overleden. Zij kwamen 28 september 1916 in de gemeente Monster wonen. Het echtpaar Fontein was maatschappelijk zeer betrokken bij het wel en wee van de Protestantse gemeenschap in Poeldijk.
AI in 1916 richtte mevr. Fontein een meisjes vereniging op. Ze werd presidente. De vereniging werd genoemd “ Weess een Zegen” In het begin was er alleen wat ontspanning maar later ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Men kwam samen in de school. Mevr. Fontein was ook hoofd en leidster van de dagstrand kolonie in Ter Heijde, waar kinderen uit het Westland, om wat aan te sterken in de zomer, werden bezig gehouden. Zij was bestuurslid van het Groene Kruis in Poeldijk.

De heer Fontein richtte een jonge mannen vereniging, en ook een jongens club op.
In 1917 werd door dominee Hanzelaar uit Ter Heijde een zangvereniging op gericht.
Vijf en dertig leden gaven zich op. Men koos de naam 'Soli Deo Gloria', de heer Fontein werd directeur (dirigent). Hij speelde ook orgel.
Maar ook op andere terreinen maakte hij zich verdienstelijk. In 1917werd hij lid en penningmeester van de Centrale Keuken ( ten tijde van de eerste wereldoorlog).
In1918 mede oprichter en bestuurslid van de bibliotheek Poeldijk en jaar later werd hij voorzitter van de kiesvereniging van de C. H. U. Werd lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim.

Penningmeester van de commissie “Kinderfeest Koninginnedag” later werd het de “Oranje vereniging”.
 

 

 

De heer Fontein was 34 jaar lang kassier van de Boerenleenbank/Raiffeisenbank. Hij had in het begin kantoor in zijn woonhuis, waar hij ook spreekuur hield.

 

In 1930 heeft hij een bespreking met het hoofdbestuur van de bank om te komen tot stichting van een gebouw waar de bankzaken geregeld kunnen worden en tevens moet dienen voor de activiteiten van diverse verenigingen, die toen van schoollokalen en voor grotere gebeurtenissen, aangewezen waren op het oude veilinggebouw of als het vrij was ( wat niet altijd het geval was) het Vincentiusgebouw. Voor de geldlening voor de bouw staan de oprichtingscommissieleden garant. De bank geeft toestemming en de bouw achter de school kan beginnen.
Begin december 1930 is de opening. Het gebouw/zaal gaat heten “Gebouw Voor Christelijke en Sociale Belangen”. Later, na een verbouwing “De Fontein”. Men gaat er ook ter “kerke”. De heer Fontein, ook wel genoemd “Meester Fontein” zit niet stil. Hij neemt zitting in een commissie tot oprichting van een afd. van 'De Bijzondere Vrijwillige Landstorm'. Jonge mannen krijgen een eenvoudige militaire opleiding. Ze houden ook schietwetstrijden. Als dienstplichtigen behoeven zij dan geen hele periode op te komen voor de eerste oefening, alleen af en toe een paar weken. Had zitting in het bestuur van de Raad van Kinderbescherming.
28 september 1932 is de heer Fontein medeoprichter van het Plaatselijk 'Crises Comité'. Een jaar later trachtte hij een V.V.V. op te richten met de middenstanders, het ging wat moeizaam maar er wordt toch in februari 1934 gestart. Hij was vele jaren Erevoorzitter van de muziek vereniging 'Concordia' Monster en was ook lid van de plaatselijke afdeling van het Ned. Bijbelgenootschap. Altijd betrokken bij het organiseren van tentoonstellingen, huldigings-comité van een burgemeester jubilea, Oranje feesten en sportdagen. Al met al de familie verdiende een straatnaam. De heer Meijboom had het verzoek gedaan bij de gemeenteraad van Monster om de straat De 'Fonteinstraat' te noemen.

In augustus 1982 kregen de Poeldijkse Hervormden toestemming tot het stichten van een eigen Gemeente. De kerkdiensten werden gehouden in gebouw 'De Fontein' waar voor het houden van de diensten eerst de schoolbanken opzij worden gezet, want het werd ook gebruikt als kleuterschool. Op 3 juli 1986 presenteerde de Hervormde Gemeente Poeldijk het plan om een kerk te bouwen” in de straat evenwijdig aan de Voorstraat”. De later te noemen Fonteinstraat. Het initiatief om een eigen kerk te bouwen was er al in 1984, de voortrekkers waren de heer J. Bogaard en de heer A. Meijboom. Er was haast bij geboden omdat de school ging verhuizen en het gebouw te koop werd gezet en ook “ De fontein” zou worden verkocht .
De gemeente verkoopt bedrijfsgrond in de nieuwe straat voor een 'Prikkie' aan de Hervormde Gemeente. De gemeenteraad keurde het voorstel, om daar bedrijfsgrond voor een 'matsprijs' te verkopen goed: Er komt daar toch geen bedrijf en een kerk past daar wel, was het argument.
De Hervormde Gemeente Poeldijk kent dan z’n 140 aangesloten leden.

Door architecten bureau Van v.d. Akker –Van Tol werd een ontwerp gemaakt voor een kerk.
Op 28 augustus 1987 werd de eerste paal geslagen waarna op 30 oktober de eerste steen werd gelegd. Zeven maanden later werd op 8 juni 1988 de kerk in gebruik genomen.

   

Interieur 2013

In de raadsvergadering van 28 februari 1995 komt een voorstel tot verkoop van grond naast de kerk voor uitbreiding van het kerkgebouw. Wat door de raad werd goedgekeurd.
In de Fonteinstraat werd een parkeerterrein aangelegd. De kerkgangers en klanten van de C1000 winkel maken daar dankbaar gebruik van. Tijdens 'Rondje Poeldijk' -de feestweek- wordt daar 'Het Kassie' gebouwd. Er vinden daar bijna alle programma onderdelen plaats.
De bouwmarkt Van der Knaap en rijwielhandel Van Tol, winkels in de Voorstraat, kregen door de aanleg van de straat een achteruitgang. Het postadres van de kerk is Fonteinstraat 6.
De straat kent één woonhuis en één Kerk.

Ton van Lier