Irenestraat

Door het gereed komen van de aanleg van de Jan Barendselaan veranderde er veel in de Leuningjes, hij werd doorsneden. Tevens werd het gedeelte naar de Nieuweweg ook verbeterd. De Julianastraat en Beatrixstraat komen op dat gedeelte uit. Er werden enkele huizen gesloopt aan de noord zijde van het z.g. Leuningjespad. Het pad werd verbreed en bestraat.
Op 25 oktober 1955 wijzigde de gemeenteraad, de volgens hen de niets zeggende straatnaam “Leuningjes” in “Irenestraat”.
De straat vernoemd naar de tweede dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard, zij is geboren 5 augustus 1939

Thomas van Aquino U.L.O. School

17 februari 1950 komt er een mededeling in de krant dat de “De Stichting tot bevordering van R.K. Onderwijs in het Westland” een R.K. U.LO school, bij akten 24 februari 1950 voor notaris Schutte, gaat stichten in Poeldijk.
In april 1950 komt er bij de gemeente door “De Stichting tot bevordering van R.K. Onderwijs in het Westland” een verzoek binnen om medewerking te verlenen tot het stichten van een R.K. U.L.O school voor minstens 60 leerlingen.
De gemeente liet de oude Openbare school / Politiebureau verbouwen door de firma Brandwijk te Sliedrecht, tot een school met twee lokalen. Dat werk werd 25 juli 1950 aanbesteed en begin september opgeleverd. De gemeente ging die school verhuren aan de R.K. U.L.O. school.
Op 15 september 1950 wordt de school geopend. Er hadden zich 28 leerlingen aangemeld voor de eerste klas. Ze komen uit Poeldijk, Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Wateringen en Kwintsheul.

“Omdat aan Gods Zegen, bijzonder voor het opvoedend werk, alles gelegen is wordt in de kerk een H. Mis opgedragen waarna inzegening van de lokaliteiten”.
Zo staat te lezen in een brief aan de gemeente, waarbij een uitnodiging de opening bij te wonen.
Ondertekent door de Secretaris H.C. v. Velzen en Deken Kuijs, de Voorzitter is van de Stichting. De heer H. v.d. Poel werd als eerste (hoofd) onderwijzer benoemd.
Op brieven uit 1957 is de naam H. v. d. Poel doorgehaald, hoofd van de school is dan de heer A. Schunzelaar.

Er werden in 1951 plannen gemaakt voor een nieuw schoolgebouw, te bouwen aan de Verburghlaan op een weiland achter het patronaatgebouw aan de Sportlaan (Jan Olierookstraat) . Het bleef bij plannen.
Van het “Bisdom Haarlem” ( Bisdom Rotterdam was er nog niet) komt toch de toestemming in augustus 1952 voor de bouw van een nieuwe school. Voorbereidingen kunnen beginnen en aan de gemeente werd om medewerking gevraagd.
Toch vooruit denkend vroeg het hoofd van de school de heer H. v.d. Poel in augustus 1951 bij de gemeente om uitbreiding van de school met een derde lokaal. Per 1 december kon men in het de meisjesschool een lokaal betrekken voor één jaar. Eind augustus 1952 was men op zoek naar een vierde lokaal wat gevonden werd in het z.g. E.H.B.O lokaal, naast de woning van Dr. ter Haar. Het lokaal was eigendom van de Parochie H. Bartholomeus. De onderwijs inspecteur keurde de ruimte goed. Echter maar voor één jaar en voor maximaal 20 leerlingen. De huur was f.3,60 per week. In de avonduren werd de ruimte gebruikt door Poeldijkse verenigingen.
In januari 1953 ontruimt men het lokaal in de meisjesschool en het E.H.B.O. lokaaltje en gaat naar de bovenzaal van het St. Vincentiusgebouw en geeft daar les voor het derde leerjaar. De inrichting kostte niet veel, er zijn stoelen en tafels en men kan wat schragen neer zetten met een blad er op. Er is een toilet en een urinoir aanwezig. In september zijn er 110 leerlingen op de school: 45 in de 1e klas, 20 in klas 2a, 25 in klas 2b en 20 in de derde klas. Er zijn 4 leerkrachten.
Het school bestuur hoopte zo gauw mogelijk een eigen schoolgebouw te bouwen.
Voor 1954 hadden zich 48 nieuwe leerlingen zich aangemeld, waarvan 12 uit Poeldijk. 16 Oud-leerlingen zullen na examen afvloeien. U.LO. is een drie jarige opleiding. In het nieuwe schooljaar zijn 39 leerlingen in de derde klas, er was op 25 gerekend. Er is dan een A en een B opleiding. Al gauw was er weer ruimte gebrek.
Aan de Leuningjes werd juli 1953 door de gemeente tuingrond aangekocht van P. en W. Kester voor de bouw van een R.K. U.L.O. school. Een jaar later wijst de gemeente een andere plaats aan in de Leuningjes waar de bouw kan beginnen.
De gemeente had op de plaats van de school de huizen no. 29 waar de fam. Vogels in gewoond had en eigendom van de fam. Kester en no. 31, aangekocht en afgebroken. ( In dat huis (31) heeft de fam. Zuiderwijk gewoond.( Hun zoon Leo is tijdens de Meidagen 1940 in Amstelwijk (bij Dordrecht) gesneuveld. Later herbegraven in Poeldijk.)

Die bouwgrond werd door notaris Hoevenaars begin juli 1954 over gedragen, aan de “Stichting tot Bevordering van R.K. Onderwijs in het Westland”.
Het Architecten Bureau Molenaar ontwierp (er waren al eerder ontwerpen 1952, 1953, mei 1954 en augustus 1954 het definitieve) een schoolgebouw voor vier leslokalen en een natuurkunde lokaal en kleine leraren kamer een stookketelruimte en kolen berging. De opdracht om te bouwen werd 16 september 1954 na inschrijving gegund aan Bouwbedrijf F. Willemse te Rotterdam voor het bedrag van f. 116,600.

Op donderdag 3 november 1955 werd de nieuwe school aan de Irenestaat feestelijk geopend.
Voordat de openingsplechtigheid in het St. Vincentiusgebouw begon, was er eerst een H. Mis in de Bartholomeuskerk, opgedragen door Deken Kuijs en bijgewoond door alle leerlingen. Daarna ging men naar het St.Vincentiusgebouw.
Deken Kuijs sprak er zijn vreugde over uit dat de dag van opening aangebroken was. De plaats waar de school is gebouwd noemde hij gunstig, vooral omdat er zo weinig bouwgrond is. Tevens sprak hij de wens uit dat jongens die geen plaats in tuinbouwbedrijven kunnen vinden, naar de school zullen komen.
Er waren zeer veel genodigden o.a. De bisschoppelijke inspecteur voor katholiek onderwijs. De burgemeesters van Monster, Wateringen en Naaldwijk. De Pastoors van Monster, Wateringen, Kwintsheul. Wethouders en directeur van Gemeentewerken van Monster. Schoolhoofden van katholieke scholen in het Westland. Kerkbestuur en de kapelaans Genemans en Kolb van de St.Bartholomeus parochie.
Na de vele toespraken gingen deken Kuijs en genodigde naar de school die door de deken werd ingezegend.
De naam van de school aan de Leuningjes werd “Thomas van Aquino U.LO”.
(Aan de Leuningjes was maar van korte duur. Oktober 1955 veranderde de gemeente tijdens de bouw de naam Leuningjes in Irenestraat.)
Na de inzegening kon ieder de school bekijken. De Inspecteur van het onderwijs sprak zijn verwondering uit over de reeds behaalde successen van de leerlingen. “Ondanks de hokken- om het zomaar te noemen, waarin les werd gegeven- met dit gebouw zullen de successen nog groter worden” zei hij

Jac. Samwel bouwt in 1954 naast de school vier huizen één daarvan, vlak naast de school, wordt door de stichting aangekocht voor het Schoolhoofd /conciërge

Begin 1960 vroeg de school weerom uitbreiding. Het bleek dat er weer ruimte gebrek was. Er was aan de westkant nog wat ruimte
Twee lokalen in werden 1961 aan de westzijde aangebouwd en de fietsenstalling uitgebreid. Het werk werd weer door bouwbedrijf Willemse uit Rotterdam uitgevoerd. Kosten f.62.175. De school had toen 6 leslokalen en een natuurkunde lokaal. Tevens werd van kolenstook overgegaan op een oliestookinstallatie voor de verwarming van de school.

Er was een grote toeloop van leerlingen. Er werd een gedeeltelijke verlaagde leerlingenschaal ingevoerd, dus weer ruimtegebrek. Sinds 1963 had men al twee leslokalen van de Maria meisjesschool aan de Nieuweweg gehuurd. Ook huurde men ruimte van de tuinbouw school aan de Dr. Weitjenslaan en een lokaal voor 6 uren per week in het jeugdhuis voorheen het zusterhuis. Het natuurkunde lokaal werd een gewoon leslokaal. Voor lichamelijke oefening werd gebruik gemaakt van het gymnastieklokaal van de Maria school aan de Nieuweweg en het gymlokaal aan de Jan Barendselaan. In dat jaar zijn er 210 leerlingen op de school. Men heeft dan 10 leslokalen nodig. Begin februari 1964 vraagt het bestuur aan de gemeente om medewerking voor de bouw van drie klaslokalen, een vaklokaal, een gymnastiek lokaal en een lerarenkamer. Het was de bedoeling dat vóór 1 augustus 1968 de Mammoetwet werd ingevoerd en de scholen omgevormd tot MAVO, een vierjarige opleiding. Het werd ook een gemengde school voor jongens en meisjes. Men beschikte toen over twee noodlokalen. Men gaat samenwerken met de St. Josef Mulo uit Monster. November 1967 is er een akkoord voor de bouw er komt ook een overblijf lokaal en extra fietsenberging. Voor de bouw van een gymnastieklokaal werd nog geen toestemming gegeven. De kolen opslagruimte werd verbouwd tot lerarenkamer
In 1968 heeft de school 287 leerlingen. Er zijn dan 10 leraren.
Eind mei 1975 draagt de gemeente 5400 m ² grond over -om niet- aan de school voor die verdere uitbreiding.
Het architecten bureau de Bruijn uit Maassluis kreeg opdracht in 1974 een ontwerp te maken voor de verdere uitbreiding van de school. Na de inschrijving kreeg de Firma G. A. Baaten uit Leiden de gunning en opdracht de bouw te starten. Voor een bedrag van f. 1.773.400,-- 22 Januari 1976 werd de eerste paal geslagen.

Er komen later nog meer verbouwingen en uitbreidingen o.a. het gymnastieklokaal.
Nu 2012 na 57 jaar bestaat de school uit 23 lokalen, een aula, gymnastiek lokaal , mediatheek, een kook lokaal, techniek lokaal, natuurkunde lokaal, scheikunde lokaal, en computer lokaal, daarnaast 15 theorie lokalen.

Aan de andere zijde van de Irenestraat werd de zes etages hoge flat gebouwd. 48 flatwoningen in de vrije sector. Als laatste van het 120 woningen complex dat de woningbouwvereniging Eensgezindheid liet bouwen aan de Beatrixstraat en Irenestraat. De woningen werden in de loop van 1970 bewoond.

Sociaal Cultureel Centrum “De Leuningjes”

Er waren in de zestiger jaren diverse commissies die plannen hadden voor de bouw van een nieuw dorpshuis. Er was een groot gebrek aan huisvesting voor diverse verenigingen. April 1967 werd door de gemeente een geldelijke bijdrage verstrekt aan de werkgroep om te komen tot stichting van een dorpshuis in Poeldijk. De commissies werden in 1971 gebundeld tot een stichting zich noemende “ Stichting Buurt en Buurthuiswerk”
De kerk geeft wat startgeld en men ging aan het werk. De stichting had het oog laten vallen op een stukje grond op de hoek van de Margrietlaan/Irenestraat
In maart 1970 sluit de Bloemenveiling haar deuren. De gemeente koopt de veiling en nu kwam de bloemenveiling voor de stichting in beeld.
De gemeenteraad voelde ook wel voor de plannen van de stichting en wilde het plan steunen. Er kwam veel werk voor de stichting. Hoe komen we aan geld enz. Architectebureau uit Breda maakte een ontwerp. Met had voor de verbouw een bedrag van rond de f.2.000.000,-- geraamd.
Er kwam een bericht dat geen subsidies werden gegeven. Men kon niet verder, maar bleven niet stil zitten.
In 1973 komt toch de goedkeuring en de gemeente staat garant voor de leningen
Mei 1974 verkocht de gemeente de ook grond aan de stichting. Met de verbouw was bouwbedrijf “Gardien Oosterhoff” uit Wateringen al begonnen.
Op 28 november 1975 werd het gebouw door de Commissaris der Koningin de heer H. Vrolijk geopend. Al heeft het gebouw de ”Leuningjes” meerdere ingangen, het postadres is Julianastraat 49

Nieuwbouw “In het gat van Poeldijk”

Het oude gedeelte, de rijtjes huisjes in de Irenestraat is de gemeente gaan aankopen om het gebied te renoveren. Het eerste wat werd gesloopt was het huis no 2 van Van Velthoven in 1973. Daarna in 1974 de huizen aan de oneven kant van Maree, Mens, winkelpand van Van der Knaap en de in het slop staande drie huisjes waar Van der Kamp en Van Dijk in woonde. In 1976 werden de eerste elf woningen met de hoge huisnummers aan de even kant gesloopt. Er werden ook onteigening procedures gestart. Het is niet tot een processen gekomen. Het kon in de minne worden geregeld.
Mei 1972 is er een voorbereidingsbesluit door de Gemeente voor de bouw van een supermarkt voor de Spar. Boere verhuisde in 1975 zijn sparwinkel van de Jan Barendselaan naar de Irenestraat

Het heeft nog tot in 1983 geduurd eerdat alles was gesloopt. Het zag er in die periode zeer troosteloos uit. Hier en daar een huis dichtgespijkerd anderen er tussen uitgebroken, plassen en rommel. Slechte afvoer van regenwater enz. Het gebied kreeg de naam “ Het gat van Poeldijk”
Tijdens het werkbezoek in de gemeente door de Minister van Volkshuishouding de heer Beelaers van Blokland hadden Poeldijkers een bord opgehangen met de tekst: “ Minister help Poeldijk Leven”

         

In 1984 neemt de gemeente een voor bereidingsbesluit voor huizenbouw in het “Plan Irenestraat Fase 1”.


 

 

De woningbouw vereniging Eensgezindheid wilde 55 woningen bouwen die men in eerder in Poeldijk Noord had gepland. Op het eind van het jaar werd met het heien van de palen begonnen. Men kon gaan bouwen. December 1985 kwamen de eerste bewoners. Mei 1986 waren alle huizen bewoond. Er was veertien jaar een “gat” geweest.
Eind 1985 verkoopt de gemeente nog een stukje bouwgrond in z.g. fase 2 aan Weboma voor de bouw van negen appartementen. Het werden er zeven en een postkantoor.

Aan het eind van de Irenestraat nabij de Nieuweweg bouwde Bouwbedrijf Persoon nog vier woningen

 

 

 

Januari 2011 werd een begin gemaakt met de bouw in van een z.g. AHOED
Apotheker Huisarts Onder Een Dak op de hoek Margietlaan/Irenestraat.
Januari 2012 werd het pand in gebruik genomen. Naast de apotheek en de beide huisartsen , kregen ook een fysiotherapeut, een huid en oedeemtherapeute en een diëtiste er praktijk ruimte. Het geheel ondergebracht onder de naam “Gezondheidscentrum Dahlia Poeldijk”

   

 Achterzijde in de Irenestraat                                                                                                                        Voorzijde aan de Dahliastraat

 

Bronnen H.A.W. Kranten en Foto’s Rob Hageboeek