Jan Barendselaan

Deze laan is vernoemd naar Jan Barendse . Hij was geboren in Honselersdijk op 27-10-1879 en overleden in Poeldijk op 08-06-1958. Een groot bestuurder op het gebied van  tuinbouw  en tuinbouwveilingen. Onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau en later bevorderd tot officier van deze Orde

In 1914 kwam Jan  Barendse naar Poeldijk en werd tuinder in de “Steeg” een gebied ten westen van de Monsterseweg. Hij werd in 1914 voorzitter van de “Poeldijkse Fruit en Groente veiling”. In 1917 werd hij gekozen tot voorzitter van de Bond Westland een overkoepelend orgaan van tuinbouwveilingen in het Westland. Was ook bestuurslid vanaf de jaren dertig van de Nederlandse Tuinbouwbond( N.T.B.) later genoemd Centraal Bureau Tuinbouwveilingen ( C.B.T.) waarvan hij ook tijdelijk voorzitter was.

In november 1940 zijn er plannen tot aanleg van een gedeeltelijk provinciale weg om het dorp heen. Als voorbereiding worden door de gemeente tuinen en stukken grond aangekocht. Er wordt voor de aanleg een geldlening gedaan van F.103.000,- .April 1941 krijgt de gemeente van de provinciale staten toestemming tot aanbesteding  aan P.J. en H. Visser uit Wassenaar voor een bedrag van f.95.890,- voor het bouwrijp maken; een zandlichaam en riolering. Naast tuinen moeten er ook twee huisjes aan de Verburghlaan worden aangekocht en gesloopt. In 1959 ook het huis van v.d. Zijden aan de Voorstraat. Op 6 november 1941 neemt de burgemeester een besluit:    

 

De burgemeester van Monster, ter waarneming van de taak van de raad dier gemeente.( Er is op last van de bezetter geen gemeenteraad meer)                              

Besluit :                                                                                                             

den naam voor den nieuwe in aanleg zijnde weg te Poeldijk ( omlegging provinciale weg Rijswijk- Hoek van Holland ) vanaf ± 80 meter oostelijk Julianastraat in de Voorstraat en eindigende tegenover het aan deze laatste straat gelegen St. Jozef gesticht, te bepalen op : “BREESTRAAT“                                                                                                 

Onder deze naam is de weg nooit in gebruik  Op 22 april 1946 stelt raadslid W. Kruijk voor, de Breestraat  naar oud Wethouder A J. van Rest te noemen, die in de vergadering van 12 augustus 1946 als wethouder ontslag nam van de ( toen nood) gemeenteraad een functie die hij 26 jaar bekleed had. In een brief aan de gemeenteraad schrijft van Rest dat hij geen prijs stelt voor die benoeming. Het zandlichaam ligt er al een aantal jaren als men er in 1949 verbeteringen gaat aanbrengen en de verzakte riolering herstellen. Eind oktober 1949 neemt de gemeenteraad het dan volgende besluit:

De Raad der Gemeente Monster;

Overwegende:

Dat de Heer Jan Barendse, Voorzitter van de Bond Westland, bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag in zijn woonplaats is gehuldigd, vanwege zijn grote verdienstenvoor de tuinbouw in het Westland; dat de naam Jan Barendse een waardevol begrip is geworden voor het Westland; dat de gemeente deze verdienstelijke figuur blijvend wil eren en voor het nageslacht verlevendigen door de Breestraat te Poeldijk- die bij voltooing een schakel zal vormen in de verkeersweg Rijswijk – Hoek van Holland- naar hem te noemen;                                                                   

Gezien het voorstel van B. en W;

BESLUIT:

De Breestraat  te noemen ; “Jan Barendselaan”

 

 

 Het ligt in het voornemen deze weg door hem zelf te laten openen hetgeen ook is gebeurd.

In april 1950 doet de burgemeester mededeling dat de opdracht tot een eenvoudige verharding is opgedragen aan de Fa. Schelvis te Heemstede voor een bedrag van f.45.000,- Het wordt een weg met klinker bestrating. De officiële feestelijke opening is op zaterdag 14 april 1951. Er zijn veel genodigden en veel Poeldijkers steken de vlag uit of zijn bij de opening aanwezig. Een lang file auto’s stond te wachten en nadat de heer Barendse het plaatsnaambord had geplaatst reden de auto’s de nieuwe laan op. Barendse zelf in de eerste auto gezeten. In een toespraak zei de burgemeester; dat de weg f 330.00 had gekost of te wel f 55,- per vierkante meter.                                                                                      

 Plaatsen van straatnaambord door Jan Barendse. ( Foto uit krant 16-04-1951 H.A.W.)

In 1955 zal door de firma Koningen en Batenburg een aantal middenstandswoningen worden gebouwd. De woningbouwvereniging “Eensgezindheid” wil er flatwoningen bouwen. Dit gaat echter niet door. De gemeente neemt het over en geeft opdracht in augustus 1958 aan de firma J.Nodelijk en Zn. te Dordrecht  tot het bouwen van 15 en 27 flatwoningen. De eerste hoogbouw in Poeldijk. Begin 1960 zijn ze alle bewoond. Het bouwen gaat door.

De N.V. Bramij krijgt in 1961 na wat gesteggel over de bouwprijs ( er zouden binnentuinen komen) opdracht tot het bouwen van 134 flatwoningen en 10 winkels

De hoofdrijbaan en de naastgelegen ventweg 1965

          Foto's H.A.W.        De Jan Barendselaan1979

                                                     

De hoofdrijbaan was provinciale weg.  Het onderhoud was voor de gemeente . Aan het begin van de laan waar nu  het standbeeld van pastoor Verburgh  staat ,werd een benzine pompstation van Shell gebouwd. Er komt de “Garage Van Tol “ later ook het benzinepompstation Van Tol.

De Jan Barendselaan krijgt een tweede grote renovatie. Er komen verkeersremmende bochten. De ventweg vervalt en de weg voor een groot deel geasfalteerd. Begin jaren zeventiger, na voltooiing van verbreding van Poeldijksepad en en reconstructie Kerklaan gaat ook de lijnbus W.S.M. over de Jan Barendselaan naar Den Haag. Er komt een verbod voor vracht auto’s voor de weg en voor heel de bebouwde kom Poeldijk een snelheidsbeperking tot 30 KM

2010

   

Ton van Lier