Jan Olierookstraat v/h Sportlaan


Op 5 juli 1928 heeft de Minister van Arbeid Handel en Nijverheid de gemeente Monster toestemming verleend om uit de rijkskas een voorschot te verlenen aan de woningbouwvereniging “Eensgezindheid” van f.29.800 voor de aankoop van een terrein en f.130.348 voor de bouw van 50 woningen achter de Sutoriusstraat. De bedragen worden later verhoogd tot resp. f.33.964 en f.133.000 en in maart 1930 nogmaals verhoogd met f.964
Achter de Sutoriusstraat lag nog een sloot. Men sprak over een stink sloot. Er is in 1928 nog een kind in verdronken. Vele verzoeken aan de gemeente om de sloot te dempen werd op de lange baan geschoven. Nu men aan de andere kant van de sloot ging bouwen wilde de gemeente de sloot laten dempen en een riool leggen. De sloot werd gedempt met huisvuil en afgedekt met grond. De bewoners van de Sutoriusstraat moesten ook hun zelfgebouwde schuurtjes en ander bouwsel afbreken. De woningbouwvereniging Eensgezindheid zou dan nieuwe schuurtjes bouwen. De gemeente verleende een voorschot voor grondwerk van f. 8.292 en voor de schuurtjes f.3750.
Architect Oosthoek riep via een advertentie in de krant bouwbedrijven op, om in te schrijven voor de bouw A: zesenveertig woningen in de nieuw te bouwen straat en B: vier woningen aan de Verburghlaan.
Voor de laatste vier moest de grond van boer Jac. Helderman worden aangekocht (f.600) om de Verburghlaan te verlengen tot aan de nieuwe straat. De aanbesteding werd gegund aan de laagste inschrijver P. Christiaanse uit Amsterdam voor complex A: f.122.548 en voor B. f. 10.894. De hoogste inschrijving was A: f.165.790 en B: f.13.894.

Sportlaan ± 1930/1931

De huizen hadden beneden een woonkamer, ouderslaapkamer, een kleine keuken en een aangebouwde W.C. de eerste met waterspoeling! Wat een weelde was.
Dit kon omdat in 1924/25 waterleiding was aangelegd in Poeldijk. Tegen de wc was een houten schuurtje gebouwd. Er was een klein tuintje bij het huis. Boven waren er twee kleine houten kamertjes met daarop een zoldertje en een overloop. Alleen op de overloop was een lichtpunt. Maar toch voor die tijd gerieflijke woningen! Half jaren dertig was de huur f 3,75 per week.
Er stonden toen nogal wat huizen leeg. F.3,75 was heel veel. De lonen waren laag en was er veel werkloosheid. Het werd een hechte buurt iedereen kende iedereen. Betrekkelijk jonge gezinnen en kinderrijk. Op de z.g. “Sloot” Tussen de Sutoriusstraat een de Sportlaan werd door de kinderen gespeeld.

Het Aloysius Patronaat bouwde op de hoek Verburghlaan en de nieuw te benoemen straat voor eigen rekening een verenigingsgebouw. “Het Patronaat”

Het werd gebouwd door G. Delfgaauw uit Poeldijk als laagste inschrijver voor f. 11.033.
Het “ Aloysius Patronaat ” is opgericht 22 april 1910 en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd 12 juli 1910.
Tot aan de bouw van een eigen gebouw werden lessen geven in de avonduren in de Openbare school in de Voorstraat. De gemeente nam huur, verlichting en verwarming voor haar rekening.
Het Aloysius Patronaat deed aan educatie, voortgezet lager onderwijs en gaf tekenles. De voorzitter was kapelaan J. Kok, de Secretaris G. Barendse. Er werd ook les gegeven in Nederlandse taal, Engels, Duits, bouwkundig tekenen, rekenen-wiskunde en huis schilderen.
Het nieuwe Patronaatsgebouw bestond uit een (vergader)zaal een zolder ruimte en een gymnastieklokaal. Het gebouw is altijd zeer intensief gebruikt, ook als vergader ruimte door diverse verenigingen, de gymzaal door gymnastiek vereniging 'Lenig en Snel' en door de fanfare Pius X als repetitie ruimte, de Verkenners en in de mobilisatie en oorlog voor legering van soldaten. Er is toen een houten loods tegen het gebouw gebouwd waarin het eten voor de soldaten werd gekookt. Na de oorlog is het gebruikt door de verkenners. In de oorlog begon ook de schoolgymnastiek. De leraar was in het de heer Bosman, in 1946 opgevolgd door G. Hersbach. Grabel van Bergen Henegouwen was conciërge van het gebouw, zorgde tijdens vergaderingen voor de koffie. Aan huis verkocht hij tabaksartikelen. In de jaren zestig is het gebouw verkocht aan een verwarmingsbedrijf “Isis BV”. Begin eind 1979 is het gebouw afgebroken.

Op 3 augustus 1928 benoemt de gemeente de nieuwe straat als “Sportlaan”. Een toepasselijke naam.
Aan de Zuid zijde werden over de volle lengte 30 huizen (2 t/m 60) gebouwd en aan de Noord zijde voor de helft 16 huizen (31 t/m 61). Tussen het Patronaatsgebouw en de 16 huizen was weiland.
Er werd op die wei aan de Sportlaan veel gesport. Door de voetbalvereniging P.F.C. en het patronaat, zij hielden eens per jaar een Westlandse sportdag. Er werd ook van de wei gebruik gemaakt voor oranje feesten en volksspelen, ook de parochie maakte van de wei gebruik voor een openluchtdienst

Plechtig Lof, met veel banieren en vlaggen. Foto  Bartholomeus kerkarchief 1947

De Sportlaan werd bestraat met stenen waar over in de gemeenteraad van 13-10-1927 vergadering heftig werd gediscussieerd. De burgemeester had de stenen gekocht. Deze stenen z.g. vlamovenstenen waren volgens een raadslid van een “hoogst minderwaardige vorm”. Er was aan de stenen niet een gladde kant, allemaal krom. Door elke vakman “veroordeelt als zijnde uitschot” Gaat de burgemeester als koopman optreden? Vroeg het raadslid. Dat kan niet daartoe is de burgemeester niet bevoegd. "Laat die aankopen door de dienst gemeente werken doen", schrijft het raadslid aan het college. Achteraf bleek dat de burgemeester wel bevoegd was. De stenen zijn in de Sportlaan gelegd.

In 1937/38 bouwde Bert Greeve tussen de Sutoriusstraat en de Sportlaan in opdracht van R. Scholten een schuur, die hij als bouwer in gebruik nam. Kort daarop is Greeve op jonge leeftijd overleden.

In augustus 1939 werd de onderlinge band tussen de bewoners verder aantrokken. Vele mannen werden op de buurt voor de mobilisatie opgeroepen. Velen hadden kinderen. Eens in de tien dagen kregen zij twee dagen verlof. Tijdens de bezetting moesten enkele gezinnen evacueren naar het midden en oosten van het land. (Zij die geen binding hadden met het economisch belang van het Westland moesten weg). Plaats maken voor mensen uit Ter Heijde wiens huizen van de bezetter moesten worden afgebroken i.v.m. verkrijgen van schootsveld voor de “Atlantik Wall”. In huis no 60 hebben tijdens de bezetting 1943 een poos 12 Duitse militairen gelegerd geweest. Daarna kwam Hein van Staveren er wonen. Hij moest uit het Café en ook omdat hij economisch van geen belang was naar Maurik evacueren.
In de oorlogsjaren werd het weiland in de Sportlaan voor de helft afgezet. Van Vliet huurde het afgezette deel en liet er een paar koeien op grazen. Ook de mestvaalt van de stal was daar.

Na de oorlog 1948 laat de woningbouwvereniging Eensgezindheid vier en zeven iets grotere woningen bouwen op het weiland wat nog open lag. De firma van Wijk uit Wassenaar bouwde ze voor f.114.775. Met de 9 in de Julianastraat waren dat de eerst naoorlogse huurwoningen.
Op 29 november 1955. Is er in de gemeenteraad een discussie over de naamsverandering van de Sportlaan, er was een verzoek de straat te vernoemen naar Jan Olierook door de Poeldijkse raadsleden.
Het college van B. en. W. gaf in een preadvies aan de raad, de straat te vernoemen naar Kardinaal de Jong. De 'Kardinaal de Jongstraat'. De Kardinaal was 8 september 1955 overleden. Men wilde hem eren voor zijn houding in de oorlog tegenover de bezetter. De raad vond de straat toch niet representatief voor deze grote verzetsheld. Het college van B. en W. trok het preadvies in. Na stemming bleek de raad voor de 'Jan Olierookstraat' te zijn.

Jan Olierook was:
Van 29 December1920 tot12-08-1946 raadslid van de gemeente Monster.
Mede oprichter van de Fanfare Pius X in 1912.
Voorzitter van de Toneelvereniging St.Genesius
Onderscheiden met de pauselijke onderscheiden; Pro Ecclesia

Foto H.A.W.

Half 1974 vraagt de woningbouwvereniging ”Eensgezindheid” aan de gemeente om garant te staan voor een lening van f.390.000 voor de renovatie van 44 woningen in de Jan Olierookstraat (van de 46 worden er twee afgebroken). De totale kosten worden geraamd op een kleine 1½ miljoen gulden het rijk geeft een lening van één miljoen. In oktober komt er nog f 140.000 bij voor riolering en nieuwe bestrating..
In 1975 ging men van start. Architect is G. Lanting. De Firma M. Th. Vrij uit Monster krijgt de opdracht om twee huizen te slopen en de andere 44 te renoveren. Ook wordt centrale verwarming aangelegd en een doucheruimte. De Jan Olierookstraat kreeg nieuwe bestrating en werd een 'Woonerf'.

Na de renovatie 1975

Er werden plantsoentjes aangelegd en ieder mocht voor zijn huis wat plantjes poten. Er waren geen trottoirs meer.
Aan begin en eind van de straat werden parkeerplaatsen aangelegd.

In 1997 is er een fusie tussen De woningbouwverenigingen Eensgezindheid te Poeldijk, De Goede Woning Monster en het Gemeentelijk Woonbedijf. De nieuwe naam werd ”Westambacht ”
Na dertig jaar waren de huizen toch aan hun eind. Het houtwerk was slecht. De huizen worden afgebroken.

Heien(  boren) van de eerste paal

Er werden door Westambacht 41 nieuwe huizen gebouwd. Tussen Mei 2001 en maart 2002.
Het project omvat 28 eengezinswoningen t.b.v. één en tweepersoons huishoudens en kleine gezinnen en 13 senioren woningen (flatjes).
Waarvan 37 in de sociale huur en 4 koopwoningen.
Het project is een voorbeeldproject welk werd gesubsidieerd door Ministerie van Economische Zaken en Stichting Spectrum Wonen uit Lochem en nog wat andere belang hebbende. Naar met zei: architectuur van de Amsterdamse School.
De woningen zullen worden uitgerust met:
Zonnecollectoren, laag temperatuur wand en vloerverwarming, rondom HR ++ glas en verder een besparend basis pakket energie. Geschieden riool en hemelwater afvoer en ondergrondse afvalopslag.
De architect was DSBV Ingenieurs en Architecten Rotterdam. De huizen werden gebouwd door Bouwbedrijf Roos B.V. Ridderkerk. De installateur voor verwarming Scholtes B.V. Monster.
De straat kreeg sierbestrating, al met al een prachtige straat.

In het najaar van 2015 pleegde de wooncorporatie Arcade groot onderhoud aan de in 1948 gebouwde woningen. Schoorstenen werden weggebroken, daken en dakpannen vernieuwd, metselwerk opnieuw gevoegd, goten, ramen, kozijnen en buitendeuren vervangen, nieuwe schuurtjes gebouwd en het achterpad opgeknapt.