De JulianastraatEind oktober 1929 verkoopt de heer L. J. v.d. Klugt drie percelen tuingrond tussen Voorstraat, Leuningjes en Nieuweweg in totaal 3 ha. 6 a en 7 ca waarop 2 huizen, schuren, kassen en muren, aan de gemeente Monster, die de grond verwerft voor volkshuisvesting. Het plan is er twee straten aan te leggen. Het gaat de geschiedenis in als “Bestemmingsplan v.d. Klugt “
De tuinen worden dan nog gehuurd door v.d. Klugt. Later tot aan november 1932 aan Flinterman. Daarna tot 1940 aan Frans v. Bergenhenegouwen, koopman en die ook nog een café heeft aan de Nieuweweg.

Bloemenveiling.

Een klein stukje geschiedenis voor dat de veiling gebouwd werd.
0p kleine schaal werd aan het begin van de bloementeelt de bloemen geveild in de oude groenteveiling nabij de Gantel te Poeldijk. Geen ideale situatie maar er was een beging. Een groepje bloementelers wilden een eigen veiling. In februari 1923 was in het café van F. van Bergenhenegouwen aan de Nieuweweg onder leiding van Jac. v.d. Berg uit de Maasdijk ( hij was voorzitter van de bloembollen kwekers vereniging) een oprichtingsvergadering voor een eigen veiling. Er werden nog gen besluiten genomen
Op 2 maart is er weer een vergadering – het bestuur was in de bloemenveiling in Aalsmeer poolshoogte wezen nemen- en bracht verslag uit De aanwezigen stemde in met de oprichting van de Centrale Westlandse Snijbloemenveiling C.W.S. bedoelt voor het gebied van heel het Westland, Loosduinen en Rijswijk. Op 9 maart1923 werd onder die naam in de groenteveiling voor eerst geveild. Een klein succesje
Het bestuur bleef zoeken naar een eigen gebouw. Het oog viel op de “Coverin” de fabriek voor verduurzamen van groente eigendoom van tuinders. Door diverse oorzaken is de zaak mislukt en ging de fabriek failliet. Het pand werd gehuurd. Er werden tafels gehuurd van de veiling Westerlee en een tweede hands afmijnbord aangeschaft. 23 Mei1923 was daar de eerste veildag.
uNa een paar jaar dreigde de verkoop van de Coverin, De huur zou worden opgezegd en daar het gebouw toch te klein werd, uitgekeken naar een nieuwe locatie. De groente veiling Honselersdijk had een nieuwe veiling gebouwd aan de Nieuweweg. De oude veiling in de Hofstraat was te koop. Na wat strubbelingen is het pand toch in juni 1927 aangekocht. Het werd een moeilijke tijd er dreigde een faillissement maar er waren ook plannen voor de bouw van een nieuwe veiling aan de Dijkweg
November 1931 opent men die veiling onder de naam Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. De CCWS

Informatie uit Vijftig jaar Westlandse Bloemen van P.A. Kruijk

In april 1931 komt in de krant een oproep voor een vergadering om in Poeldijk een eigen Bloemenveiling te bouwen er komt dus een scheiding met de CCWS. Op de vergadering besluit men een eigen veiling te bouwen
Een deel van de aangekochte tuin in “plan van der Klugt” wordt 1 ha. in1931 door de gemeente in erfpacht overgedragen aan het bestuur van de te stichten Snijbloemenveiling “Het Westland”
De gemeente zal zorg dragen dat er binnen twee jaar een haven wordt gegraven. ( Dit is niet doorgegaan, de provincie geeft geen toestemming) de veiling lijdt daar schade door. De erfpacht wordt met f. 250 per jaar verlaagt .
Voor het maken van een toegang over de weg naar de veiling moet wel f. 3000,- worden betaald aan de gemeente. De opening van het gebouw is in 1932.
De bloemenveiling staat in1940, 2600m² grond af voor de bouw van 12 woningen.
De veiling breidde diverse malen het gebouw uit. In de mobilisatie en de bezetting is het gebouw door militairen gebruikt voor het stallen van paarden en voor voertuigen. Door de Poeldijkse verenigingen werd het gebouw- ook de kantine- gebruikt voor diverse manifestaties, muziek en gymnastiek uitvoeringen.

Eind 1970 komt er een eind aan de veiling. De gemeente koopt het gebouw. In 1974 verkoopt de gemeente het gebouw aan de “Stichting Buurt en Buurthuiswerk” die het laat verbouwen tot “Cultureel Centrum” ( Dorpshuis ). Na een oproep van het bestuur van het Dorpshuis aan de inwoners van Poeldijk om een naam voor het gebouw te kiezen, wordt de naam “De Leuningjes” gekozen.

 

 

 

Postkantoor

Eind december 1931 zijn er plannen voor de bouw van een nieuw postkantoor. De beheerder van het postkantoor aan de Voorstraat de heer B. Voorberg wil na zijn pensioen in het huis wat zijn eigendom is blijven wonen, de gemeente moet nu zorgen voor een nieuw postkantoor.
Men wil het deels bouwen in het plan v.d. Klugt. Er moet ook een perceeldeel 350m² van C. P Enthoven worden aangekocht.
De bouw van het postkantoor wordt april 1932 gegund aan G. Delfgaauw aannemer uit Poeldijk. Het wordt 25 meter vanaf de Voorstraat gebouwd
Vanuit de Voorstraat wordt een tegelpad aangelegd naar het kantoor. De eerste kantoorhouder ( huurder) is de heer D. v.d. Bogaert uit Beek bij Breda.
Eind januari 1936 komt de heer F. W. Th. Pauwels uit Zwammerdam als nieuwe kantoorhouder. Hij blijft het werk 20 jaar doen. Pauwels is dan 65 jaar.
De opvolger van de heer Pauwels in1958 wordt de heer J. Roessen. In 1987 is er een nieuw postkantoor gebouwd in de Leuningjes ook daar wordt de heer Roessen beheerder.
Het oude postkantoor Beatrixstraat wordt daarna enige tijd verhuurd aan de Stichting Vakantie Welzijnszorg Nederland ( organisatie vakantiereizen verstandelijk gehandicapten) Daarna verkocht aan een particulier.

 

                                                                                                                                                                                                                           Het oude Postkantoor

 

Hotel Verburgh

De tuingrond (1,1) ha wat in 1933 van het plan v.d.Klugt nog over was, wordt tot ±1940 verhuurd aan F. van Bergenhenegouwen.
In september 1933 verzoekt F. v. Bergenhenegouwen de gemeente om 1000 m² grond te mogen kopen voor de bouw van een nieuw café Restaurant. Zijn café aan de Nieuweweg is gekocht ( onteigend) door Rijkswaterstaat om het pand te slopen ter verbetering van de gevaarlijke bocht nabij het kruispunt aan de Nieuweweg.
Op 16 juli 1934 neemt de gemeenteraad het besluit de nieuw aan te leggen straat van de Voorstraat naar de Leuningjes te noemen “Julianastraat”. Vernoemt naar Prinses Juliana (1909 -2004) , dochter van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Het postkantoor krijgt het huisnummer Julianastraat 3, het nieuw te bouwen café restaurant no 2.
(Op 29 september 1955 wordt bij besluit van B. en W. het adres van het Postkantoor gewijzigd van Julianastraat 3 in Beatrixstraat 4)

                           

                    De westlander 9-2-1934                                      De Westlander 26-2-1934                                                        De westlander 24- 3-1934    

 

Op zaterdag 5 mei 1934 is de eerste steen gelegd

       

De Westlandsche courant 8-8-1934

Na een half jaar bouwen, een mooi gebouw.

 

In 1938 koopt van Bergenhenegouwen nog een stukje grond achter het hotel waar hij een speeltuin aanlegt

Na van Bergenhenegouwen zijn er diverse eigenaren/huurders (?) geweest o.a. J. van Tol, C. Oosterveer, J. Hooren, Th. v.d. Hurk
Tijdelijk hebben daar dokter H. de Lange , W .Scheer en burgemeester A. Berends een kamer gehad. In een zaaltje is ook nog les gegeven vanuit de Huishoudschool. Tegenwoordig is het een Chinees restaurant. Er zijn plannen in 1936 de Julianastraat en nog een tweede straat i.v.m. de werkverschaffing werklozen, te verharden met puin. In 1939 wordt de Julianastraat echter gedeeltelijk bestraat.

 


Huishoudschool
In 1932 geeft de gemeente medewerking voor het geven van een cursus Landbouwhuishoudschool. Het begin van de Meisjesvakschool Huishoudonderwijs
In 1936 worden twee lokalen gehuurd van de oude Openbare Lagere jongensschool voor een twee jarige dag cursus huishoudonderwijs. Mei 1938 wordt door de gemeente medewerking verleend aan de L.T.B. ( de R.K. Vereniging tot bevordering van het land en tuinbouwhuishoudonderwijs te Haarlem ) voor de bouw van een eigen school aan

de Julianastraat door het geven van een geldelijk voorschot van f.13.000, -
De school gaat: “St. Liduina” Huishoudschool heten. In de loop der jaren wordt de school veel te klein. Er wordt een nieuwe school gebouwd aan de Verburghlaan hoek A.J.

van Reststraat. In 1966 is de te bouwen Huishoudschool aan de A. J. van Reststraat klaar en men verhuist daarheen. Het oude pand wordt een boekhoudbureau van de L.T.B. Later is het afgebroken, en is er een nieuw gebouw voor in de plaats gekomen.
 

De Westlander 19-10-1937

 

Woningen

Eind 1939 staat de bloemenveiling circa 3000 m² grond van zijn erfpacht af aan de gemeente die het verkoopt aan de woningbouwvereniging “Eensgezindheid” voor de

bouw van 12 woningen. De architect is D. Oosthoek. Het moeten huizen worden voor grote gezinnen. De aanbesteding eind maart 1940 is aan bouwbedrijf

E. Buss uit Stadskanaal. Hij begint direct te bouwen. ( De firma Welling uit het oosten van het land koopt het slachthuis in Poeldijk en verzoekt de te bouwen huizen

vrij te houden voor het personeel waar hij huisvesting voor zoekt. Er is niet op ingegaan.)
Door de Duitse inval op ons land, op 10 mei 1940 stagneert de bouw. Er komt een bouwstop van de bezetter op 25 mei. Op 8 juni komt toch toestemming van de

Regerings Commissaris om door te bouwen.

Op last van de bezetter wordt door de burgemeester het besluit genomen de Julianastraat te wijzigen in” Azaleastaat”. Direct na de bevrijding wordt het

weer de “Julianastraat”.

Aan de zelfde kant waar de eerste 12 woningen zijn gebouwd worden door

de woningbouwvereniging Eensgezindheid in 1947 nog 9 woningen gebouwd

door bouwbedrijf Joh. Pieterse ui t Delft. Woningen te bestemmen voor grote gezinnen.

De woningen ( eerste huurwoningen ) werden voorzien van een geiser en douche!

De huur voor de hoekhuizen zal f. 6,40 en tussenwoningen f. 5,50 per week moeten

gaan kosten.
De tuin achter de huizen van C. Enthoven is inmiddels aangekocht door de gemeente.

De bewoners van de Julianastraat krijgen de gelegenheid om achter hun huis een stukje

grond daarvan als volkstuintje te huren van de gemeente tot er door de gemeente

gebouwd gaat worden.

Om de woningnood wat te verlichten wil de gemeente (Gemeentelijk woonbedrijf ) juli

1950 in de Julianastraat 48 woningwetwoningen bouwen. 40 type A en 8 wat grotere

type B. Er is een verminderde rijksbijdrage, maar men wil ze toch bouwen. Er wordt

5000m ² grond van de W.S.M. gekocht en er moeten twee percelen worden onteigend.

De bouw wordt gegund aan de Firma A. Brandwijk uit Sliedrecht. Op 27 april 1951 kunnen

ze worden verhuurd.


De in 1940 gebouwde huizen na 40 jaar

 


In 1956 wordt door de gemeenteraad geld uitgetrokken voor de bouw van een politiepost en een berging voor openbare werken naast het postkantoor Door een bouwstop

van rijkswege wordt de aan besteding pas gedaan in juni 1959 aan de Firma Nodelijk. De politie post heeft niet zolang dienst gedaan. Piet van Dijk die een kapperszaak

had in de Irenestraat en i.v.m. afbraak en herinrichting van die buurt daar weg moest werd aangeboden die post te verbouwen tot kappers winkel.
In 1967 laat de gemeente nog twee huizen bouwen.